Tichete sociale pentru sprijin educațional la Lugoj

Astfel, copiii cei mai deza­van­tajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport e­lectronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Tichetele sociale sunt emise pe suport electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare Blugi si Jeans Dama Femei si Copii big magfrecventării școlii, constând în articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării grădiniței și școlii.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Solicitanții trebuie se îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate, res­pectiv să aibă domici­liul/reșe­dința pe raza municipiului Lugoj sau satelor aparținătoare Tapia și Mă­guri; în cazul copiilor din învățământul de stat pre­școlar, venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să se situeze până la 284 lei; în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial, venitul mediu net lunar pe membru de fa­mi­lie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei net (50% din salariul minim brut pe țară); să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului până la data de 4 septembrie, la sediul DASC Lugoj situat în piața Victoriei nr. 4 (clădirea Primăriei Lugoj), camera 13, în cadrul programului cu publicul.

Cererile trebuie să vină însoțite de actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal (original și copie); do­cu­mente din care rezultă cali­tatea de repre­zen­tant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredin­țare, încuviințare a adopției; dispoziția con­ducătorului Direcției Gene­rale de Asis­tență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotă­rârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ); certificatele de naștere ale copii­lor (original și copie); do­vada înscrierii la gră­diniță/școală; certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz); certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie; acte doveditoare privind ve­ni­turile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz); hotărârea jude­cătorească prin care so­țul/soția este ares­tat/a­resta­tă preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind compo­nența familiei (după caz).
Cererile se găsesc la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj, situat la parterul Primăriei Municipiului Lugoj, camera 13.


 
Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele DASC Lugoj, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la gră­di­niță/școală pentru anul școlar 2020/2021.

Prima evaluare a ce­rerilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va rea­liza în perioada 7-14 septembrie 2020, urmând ca DASC Lugoj să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Timiș până la data de 15 septembrie.

DASC Lugoj, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/ 2020, are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Timiș, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatari­lor finali din luna urmă­toare depunerii cererii.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a titularului de tichet. Lista cu aceste maga­zine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele 0256/351441 – interior 211 și 0760/240.351.

redesteptarea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *